cabinet.nicolae@yahoo.com
0733.055.181

LICHIDARE VOLUNTARĂ ȘI DE DREPT

LICHIDARE VOLUNTARĂ ȘI DE DREPT

Legea care guvernează acțiunea de lichidare este Legea nr. 31/1990 republicată și modificată privind societațile comerciale.

Lichidarea voluntară se referă la lichidarea societăților comerciale ca urmare a voinței asociaților societății în urma Hotărârii adunării generale extraordinara prin care este numit și lichidatorul din rândul practicienilor în insolvența.

Ca urmare a lichidării unei societati, aceasta va fi radiată de la Registrul Comertului.

In cazul lichidării voluntare este necesara acoperirea integrală a tuturor creanțelor și înlăturarea pericolului de a declanșa proceduri prevăzute de Legea 85/2014 a  insolvenței prevenirii insolvenței.

Lichidarea de drept intervine în cazul în care Oficiul National al Registrului Comertului solicită dizolvarea societății ca urmare a următoarelor cazuri:

  1. a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
  2. b) acționarii/ asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reședința cunoscută;
  3. c) nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social;
  4. d) a încetat activitatea societății sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii în registrul comerțului;
  5. e) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii;
  6. f) societatea nu și-a depus situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum și raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depășește 60 de zile lucrătoare;
  7. g) societatea nu și-a depus la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termenul prevăzut de lege, declarația că nu a desfășurat activitate de la constituire, dacă perioada de întârziere depășește 60 de zile lucrătoare.

În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvența, lichidatorul este obligat să ceara deschiderea procedurii insolvenței.

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.